PRACA PRZEDE WSZYSTKIM – NOWE ZATRUDNIENIE LUB WŁASNA FIRMA ODPOWIEDZIĄ NA ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA

 

 

 
 
 
 
 
Uwaga! 
Nowy termin rekrutacji dla osób przystępujących do kursów/szkoleń zawodowych: nabór od 18.05.2018 Liczba miejsc ograniczona!
 
Uwaga!
Dodatkowa tura rekrutacji dla osób ubiegających się o dotacje oraz dla osób przystępujących do kursów/szkoleń zawodowych odbędzie się od 20.04.2018 do 30.04.2018 do godziny 16:00. ZAKOŃCZONO
 
Uwaga!
Druga tura rekrutacji dla osób starających się o dotacje oraz dla osób przystępujących do kursów/szkoleń zawodowych odbędzie się 29.03.2018 do 17.04.2018. ZAKOŃCZONO

 
Ogłaszamy termin przyjmowania wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego:

Termin przyjmowania wniosków: od 25 – 28 maja 2018 roku, lecz nie później niż do 7 dni od daty ukończenia podstawowego wsparcia szkoleniowo – doradczego.

II TURA: 22 – 26 czerwca 2018 roku, lecz nie później niż do 7 dni od daty ukończenia podstawowego wsparcia szkoleniowo – doradczego.

Wnioski muszą być składane w formie pisemnej.

Miejsce składania : biuro projektu Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”

Ul. Piekarnicza 12A, 80-126 Gdańsk

Cel projektu:

 

Aktywizacja zawodowa 43 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia w okresie XI.2017-V.2019 z woj. pomorskiego, należące do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, prowadząca do ich zatrudnienia bądź założenia własnej działalności gospodarczej.

 

Nasza oferta:

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w okresie od 01.11.2017 do 31.05.2019 r. 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia w okresie XI.2017-V.2019 z woj. pomorskiego, należące do min. jednej z poniższych grup:

   ·         kobiety,

   ·         osoby z niepełnosprawnościami,

   ·         osoby w wieku 50 lat i więcej,

   ·         osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Zakres wsparcia:

   1.     Indywidualne Doradztwo Zawodowe z opracowaniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania

   2.     Grupowe Doradztwo Zawodowe

   3.     Indywidualne wsparcie psychologa

   4.     Kursy/szkolenia zawodowe

   5.     Płatne staże zawodowe

   6.     Indywidualne wsparcie pośrednika pracy

   7.     Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze

   8.     Dotacje i wsparcie pomostowe

 

Dodatkowe:

 

Wszystkie kursy i szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. 

Staże zawodowe będą ściśle powiązane z ukończonym przez uczestnika kursem/szkoleniem zawodowym.

Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: dodatek relokacyjny stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie zawodowe i staż.

Uczestnicy starający się o otwarcie działalności gospodarczej otrzymają dodatkowo przez pół roku wsparcie pomostowe. 

 

Rekrutacja:

 

Nowy termin rekrutacji dla osób przystępujących do kursów/szkoleń zawodowychnabór od 18.05.2018 Liczba miejsc ograniczona!

 

Dodatkowa tura rekrutacji dla osób ubiegających się o dotacje oraz dla osób przystępujących do kursów/szkoleń zawodowych odbędzie się od 20.04.2018 do 30.04.2018 do godziny 16:00.

Rekrutacja prowadzona jest w okresie:

   - dla osób starających się o dotację: od 31.01.2018 - 19.03.2018 do godziny 16:00 ZAKOŃCZONO

   - dla osób przystępujących do kursów/szkoleń zawodowych: 31.01.2018 - 19.03.2018 do godziny 16:00 ZAKOŃCZONO

   - dla osób starających się o dotację w drugiej turzeod 29.03.2018 - 17.04.2018 do godziny 16:00 ZAKOŃCZONO

   - dla osób przystępujących do kursów/szkoleń zawodowych w drugiej turze29.03.2018 - 17.04.2018 do godziny 16:00 ZAKOŃCZONO

 

Zgłoszenia do projektu: 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 

 

lub

   ·         zadzwonić pod numer tel. 58 350 51 40

   ·         wysłać maila na adres: ppw@swp.gda.pl

   ·         zgłosić się osobiście w biurze projektu w Gdańsku, ul. Piekarnicza 12A

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00

 

Uwaga! 

Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z: Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie.

 

Rozliczenie dotacji: 

1. Informacja o przesunięciach pomiędzy wydatkami finansowanymi z otrzymanej dotacji.

2. Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem.

3. Wniosek uczestnika o zmiane biznes planu.

4. Oświadczenie Uczestnika Projektu w przedmiocie braku zaległości wobec ZUSProjekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 05 Zatrudnienie, Działanie 05.06 Adaptacyjność pracowników. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 956 799,25 zł

Kwota dofinansowania: 908 959,29 zł

 

 

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość