PRACA PRZEDE WSZYSTKIM – NOWE ZATRUDNIENIE LUB WŁASNA FIRMA ODPOWIEDZIĄ NA ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA

 

 

 

 

Cel projektu:

 

Aktywizacja zawodowa 43 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia w okresie XI.2017-V.2019 z woj. pomorskiego, należące do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, prowadząca do ich zatrudnienia bądź założenia własnej działalności gospodarczej.

 

Nasza oferta:

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w okresie od 01.11.2017 do 31.05.2019 r. 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia w okresie XI.2017-V.2019 z woj. pomorskiego, należące do min. jednej z poniższych grup:

   ·         kobiety,

   ·         osoby z niepełnosprawnościami,

   ·         osoby w wieku 50 lat i więcej,

   ·         osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Zakres wsparcia:

   1.     Indywidualne Doradztwo Zawodowe z opracowaniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania

   2.     Grupowe Doradztwo Zawodowe

   3.     Indywidualne wsparcie psychologa

   4.     Kursy/szkolenia zawodowe

   5.     Płatne staże zawodowe

   6.     Indywidualne wsparcie pośrednika pracy

   7.     Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze

   8.     Dotacje i wsparcie pomostowe

 

Dodatkowe:

 

Wszystkie kursy i szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. 

Staże zawodowe będą ściśle powiązane z ukończonym przez uczestnika kursem/szkoleniem zawodowym.

Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: dodatek relokacyjny stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie zawodowe i staż.

Uczestnicy starający się o otwarcie działalności gospodarczej otrzymają dodatkowo przez pół roku wsparcie pomostowe. 

 

Rekrutacja:

 

Rekrutacja prowadzona jest w okresie:

   - dla osób starających się o dotację: od 31.01.2018 - 16.02.2018

   - dla osób przystępujących do kursów/szkoleń zawodowych: 31.01.2018-16.02.2018; II tura V/VI.2018

 

Zgłoszenia do projektu: 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 

 

lub

   ·         zadzwonić pod numer tel. 600 421 420, 58 350 51 40

   ·         wysłać maila na adres: ppw@swp.gda.pl

   ·         zgłosić się osobiście w biurze projektu w Gdańsku, ul. Piekarnicza 12A

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00

 

Uwaga! 

Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z: Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie.

 


 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 05 Zatrudnienie, Działanie 05.06 Adaptacyjność pracowników. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Wartość projektu: 956 799,25 zł

Kwota dofinansowania: 908 959,29 zł

 

 

 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość